Nội Quy

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký / Âu-Châu

 

Chương I: Danh xưng và trụ sở

Điều 1: Tên của Hội là "Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Âu-Châu", gọi tắc là Hội Ái Hữu Petrus Ký Âu-Châu (HAHPK/AC)

Điều 2: Trụ sở của Hội do Ban Chấp Hành (BCH) đương nhiệm chỉ định

 

Chương II: Mục đích

Điều 3: Hội theo đuổi các mục đích sau đây:

   a) Kết chặc tình thân hữu giửa những người có liên hệ với trường Petrus Trương Vĩnh Ký thuộc nhiều thế hệ khác nhau

   b) Tương thân tương trợ giửa hội viên trong mọi lảnh vực

   c) Duy trì và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam

Điều 4: Hội Ái Hữu Petrus Ký là một hội bất vụ lợi.

 

Chương III: Hội viên

Điều 5: Hội Ái Hữu Petrus Ký có 2 thành phần hội viên:

   - Hội viên chính thức và

   - Hội viên danh dự

Điều 6: Hội viên chính thức là cựu học sinh, quý Thầy Cô và nhân viên của trường Petrus Trương Vĩnh Ký đã chấp nhận bản nội quy và nộp đơn gia nhập Hội.

Điều 7: Hội viên danh dự là những cá nhân hay những pháp nhân có thiện cảm với Hội, tán thành mục đích và đường lối hoạt động của Hội và đã tích cực yểm trợ hay tham gia sinh hoạt của Hội, sẽ được BCH đề nghị và sau đó được Đại Hội Đồng (ĐHĐ) biểu quyết mời gia nhập. Hội viên danh dự có quyền lợi và trách nhiệm như hội viên chính thức (ngoại trừ ứng cử vào BCH).

Điều 8: Niên liẽm của Hội sẽ được ĐHĐ biểu quyết và được thu trể nhất vào 31.03. của niên khóa.

Điều 9: Muốn ra khỏi Hội, hội viên cần thông báo chính thức bằng văn thư gởi đến BCH.

 

Chương IV: Tổ chức

Hội Ái Hữu Petrus Ký / AC có 2 cơ cấu tổ chức chính yếu:

   - Đại Hội Đồng

   - Ban Chấp Hành

 

Chương V: Đại Hội Đồng

Điều 10: Đại Hội Đồng là cơ quan tối cao của Hội gồm các hội viên chính thức và hội viên danh dự. Chỉ có Hội viên hiện diện mới có quyền biểu quyết. Quyết định của ĐHĐ có giá trị với đa số tương đối.

Điều 11: Đại Hội Đồng thường niên được tổ chức mổi năm 1 lần với chương trình nghị sự:

   a) Tường trình của BCH về những sinh hoạt năm qua

   b) Tường trình của Ban Kiểm soát tài chánh

   c) Phát biểu của Hội viên về điểm a) và b)

   d) Giải nhiệm BCH đương nhiệm

   e) Bầu Tân Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2 năm

   f) Bầu Ban Kiểm Soát Tài Chánh

Điều 12: Đại Hội Đồng bất thường được triệu tập do đề nghị của 2/3 hội viên, đề nghị nầy chuyển đến BCH bằng văn thư 4 tuần trước Đại Hội. ĐHĐ bất thường được triệu tập bất cứ lúc nào khi cần thiết.

Điều 13: ĐHĐ thường niên và bất thường được triệu tập bằng văn thư

Điều 14: Bản tường trình về phiên họp ĐHĐ sẽ được BCH gởi đến tất cả hội viên với chử ký của Hội Trưởng (hoặc chủ tọa đoàn) và Tổng thư ký ĐHĐ.

 

Chương VI: Ban Chấp Hành

Điều 15: Ban Chấp Hành gồm 5 nhân viên: Hội trưởng, Phó Hội Trưởng ngoại vụ, Phó Hội trưởng nội vụ, Tổng thư ký và Thủ Quỷ

Điều 16: Nhân viên BCH được bầu cử theo thể thức ứng cử hoặc đề cử đơn danh và biểu quyết.

Điều 17: Nhiệm kỳ của BCH là 2 năm và có thể tái cử.

Điều 18: Khi một nhân viên BCH ví một lý do gì từ chức, các nhân viên còn lại sẽ đề cử người kế vị thay thế cho hết nhiệm kỳ

Điều 19: Ban Chấp Hành trực tiếp chịu trách nhhiệm trước Đại Hội Đồng

 

Chương VII: Tu chỉnh Nội Quy

Điều 20: Các điều khoản của nội quy có thể đưa ra tu chỉnh bởi ĐHĐ theo đề nghị của đa số nhân viên BCH hoặc đề nghị của quá bán tổng số hội viên chính thức

Điều 21: Bản dự thảo tu chỉnh nội quy kèm theo lý do phải được gởi kèm theo thư mời dự ĐHĐ

Điều 22: Bản dự thảo tu chỉnh sẽ được thảo luận và biểu quyết trước ĐHĐ và phải được sự chấp thuận của quá bán tổng số hội viên hiện diện

 

Chương VIII:  Giải tán hội

Điều 23: Hội có thể giải tán qua quyết định của ĐHĐ bất thường do BCH triệu tập và thông báo đến tất cả mọi hội viên bằng văn thư trước dó 4 tuần

Điều 24: Quyết định của ĐHĐ chỉ có giá trị nếu có sự hiện diện của 2/3 tổng số hội viên. Nếu ĐHĐ lần thứ nhất không đủ túc số thì ĐHĐ lần thứ hai sẽ được tổ chức trong vòng 4 tuần liền sau đó. Lần nầy quyết định ĐHĐ có giá trị mà không cần đủ túc số.

Điều 25: Quyết định giải tán hội cần 2/3 số phiếu của hội viên hiện diện

Điều 26: Đại Hội Đồng lần cuối chỉ định những phương pháp và chi tiết về việc thanh lý tài sản như tặng các đoàn thể từ thiện.

 

Chương IX: Ngày hiệu lực

Bản Nội Quy nầy có hiệu lực từ ngày 10.06.1995 là ngày Đại Hội Đồng lần thứ nhất thành lập Hội.

 

Làm tại Hübingen, ngày 10.06.1995

 

Hội viên sáng lập
1. Trần Thủ Danh 11. Nguyễn Tấn Năng
2. Đặng Quý Dũng 12. Huỳnh văn Ngày
3. Lê Quang Dũng 13. Lưu văn Nghĩa
4. Phạm Ngọc Đảnh 14. Dương Quan Minh
5. Nguyễn thị Thu Hà 15. Phạm Quôc Phong
6. Hoàng Đông Hải 16. Trần Kim Quế
7. Phạm văn Hòa 17. Hồ văn Thái
8. Trần Tiến Hóa 18. Nguyễn Ngọc Tuấn
9. Nguyễn Công Khai 19. Bùi Hữu Tường
10. Phạm Tuấn Kiệt 20. Lê Trung Trực

 

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022