Hình Đại Hội kỳ 11 / 2005 (20.05. - 22.05.2005)

 

Đại Hội đồng
Thể thao
Nướng thịt
Văn Nghệ

 

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022