Hình Đại Hội kỳ 10 / 2004 (13.06 - 16.06.2004)

 

Họp mặt
Đại Hội đồng
Nướng thịt
Văn Nghệ

 

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022